A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területénBalatonkenese Város Önkormányzata ahagyományőrzéssel és ápolással, a hagyományosés kreatív iparágak, a kézművességelterjesztésére irányuló múzeumiés közösségfejlesztési programok megvalósításávalösszefüggő intézményrendszerifejlesztések módszertani és stratégiaiprogramozási feltételrendszerénekmegalapozását végezte. Kutatás: Kutatások lebonyolítása és tanulmányokkészítése a hagyományos foglalkozások,kézművesség és kreatív ipar kapcsolatrendszeréreirányultak, valamint vizsgáltákezek hatását a helyi társadalomra, illetvemegjelenítését és közvetítését a köznevelésiés közművelődési intézményrendszerekben.A szakemberek feltérképezték akézműves iparágakhoz kapcsolódó kreatívipar szereplőit, hogy egyfajta átláthatórendszerbe kerüljenek azok a személyekés szervezetek, akik napi szinten végeznekkézműves-tevékenységet, és a kreatíviparágak szereplőivel valamint a piaccalis kapcsolatban állnak. A kutatás eredményeita Balaton Kiemelt Üdülőkörzettelepülései számára útmutatóul szántákarra, hogy az egyes településeken a kézművességáltal meglévő kulturális értékethogyan lehet közösségépítő erőként felhasználni.Mindemellett fontos kitűzött célvolt még a hagyományok megjelenítéseés közvetítése a köznevelési és közművelődésiintézményrendszeren keresztül. Képzés: Helyi kézművesek, közművelődésbendolgozók felkészítése a hagyományoskézművesség menedzselésére, gyakorlatibemutatók tartásáraBalatonkenese Város Önkormányzata akézműves tevékenységek népszerűsítéseérdekében olyan ötletgyűjtemény elkészítésérevállalkozott, mely tippeket éstanácsokat adhat a kézműves iparágakbantevékenykedőknek munkájuk közösségépítőszerepének megerősítésére ésgazdasági stabilitásuk megteremtésére.Emellett a program nagy hangsúlyt fektetetta szakemberek továbbképzésére is,így ismereteket szereztek a helyi értékekhasznosításáról, a térség fejlesztéséneklehetőségeiről. Az identitás erősítésétBALATONKENESEVÁROS ÖNKORMÁNYZATA5szolgáló képzéseken a muzeális intézmények,tájházak és közgyűjtemények, közművelődésiintézmények dolgozói, önkormányzatokkulturális szakemberei is résztvettek.A köznevelési intézmények által tanóraiés tanórán túli keretek közt hasznosíthatóinformációs tartalmakat dolgoztak ki éstettek elérhetővé online felületen, illetve rendezvényeken,kiállításokon.Cselekvési terv készült a Balaton KiemeltÜdülőkörzet hagyományos foglalkozásairól,kézművességéről és kreatíviparáról, valamint a Balaton Fejlesztési Tanáccsalegyüttműködésben megkezdődöttaz értéktár felmérése, készítése, emellett amuzeális intézményekben, műhelyekben akézműves szakmák gyakorlati kipróbálásáhozkapcsolódó feltételek kialakítása iselindult. Rendezvények: Interaktív kiállításokon, mesterség-bemutatókona kutatásban és oktatásban mármegismertetett információkat mutattákbe az érdeklődő közönségnek. A Balatonkörnyékén élő kézművesek számára ezeka rendezvények alkalmat adtak tevékenységükés művészetük nagyobb közönségelőtti bemutatására, reprezentálására. Aziskolások ismeretterjesztő komplex foglalkozásokonvehettek részt, ahol a gyerekeknekalkalmuk nyílt megismerkedni régiszakmákkal és a magyarság páratlan dalésnéptánc-kincsével. A szakembereketcsoportos műhelyfoglalkozások várták:előadások és bemutatók utáni beszélgetésekena közművelődésben, oktatásbandolgozó munkatársakkal közösen igyekeztekfeltérképezni a népi kézművességjelenlegi helyzetét, folyamatosan változóvilágunkban sorsának további lehetségesalakulását.„Magyar hagyományaink tisztelete, műveléseés a következő generációkra történőtovábbhagyományozása is folyhat az e-térben.Ehhez hatékonyan, kreatív környezetbenkell megjelennie, érdekes formában,gyorsan és megbízhatóan elérhető módon.Az online tartalom széles spektrumbanképes az információk gyűjtésére, rendszerezéséreés bemutatására, ezáltal elérhetjük,hogy hagyományaink mindennapjainkrészévé váljanak, élhető műveltségi tényezőkénttekintsünk rájuk. Fontos, hogy azoktatásban, a közművelődésben, a szórakozásbanis alapműveltségünk részekéntkezeljük, így az egyetemes kultúra részekéntéljen tovább.” (Balatonkenese VárosÖnkormányzata)