A Budapesti Gazdasági Főiskola tevékenységiköre a projektben három, egymássalis összefüggő témában: a kutatásban,képzésben és rendezvényszervezésbenvalósult meg. A kutatás irányai a hagyományosfoglalkozások, a kézművességés a kreatív ipar kapcsolatrendszerére,valamint a köznevelési és közművelődésiintézményrendszeren keresztül a hagyományokmegjelenítésére és közvetítéséreterjedt ki. Képzései a hagyományos iparágakés kézművesség elterjesztéséhezkapcsolódtak, emellett a kézművesekpiacra jutását, továbbá a tájházak, muzeálisintézmények és közgyűjtemények,közművelődési intézmények munkatársainakfelkészítését segítették. Rendezvényeiközéppontjában a népi hagyományok ésmesterségek megőrzése állt. Kutatások: A hagyományos foglalkozások, a kézművességés a kreatív ipar kapcsolatrendszerea kiemelt fejlesztési térségekbenTevékenysége során azt vizsgálta, hogya hagyományos életforma és életszemléletértékeinek megőrzése mennyibensegíti a térségekben élők helyben valóboldogulását, megélhetését, hogyan járulhozzá a település megtartóerejéhez.A kutatás kiterjedt annak vizsgálatára is,hogy a népi kézművesség terén felhalmozotttudást hogyan lehet szélesebb körbenmegismertetni, valamint azt piacképesen,a modern kor igényeinek megfelelőenmegjeleníteni és értékesíteni.A kutatás eredményeként bemutattaazokat a jó gyakorlatokat, amelyek példakéntszolgálnak a hagyományőrző szervezetekhelyi társadalmi szerepvállalására,a szervezetek és kézművesek, valamint akézművesek egymás közötti együttműködésére.A hagyományos kézművesség és a kreatívipar kapcsolatát több szempontból éstöbbféle kutatási módszerrel vizsgálta. Azegyik felmérést az Országos Mezőgazdaságiés Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron(OMÉK) végezték el, amelyet idén 77. alkalommalrendeztek meg 2015. szeptember23. és 27. között a HUNGEXPO BudapestiVásárközpont területén. A kiállításon alátogatók körében személyes megkérdezésselvégzett kérdőíves felmérést a hagyományőrzésselkapcsolatos attitűdök feltérképezéseérdekében. A kérdezés kiterjedta rendezvény különböző standjainál sétáló,nézelődő látogatókra és kézműves kiállítókrais. Az ötnapos eseményen több mintkétszáz látogatót és ötven kézművest ért el.Ez 10-10 mélyinterjúval is kiegészült, amelyeketa budapesti agglomerációs térségbenrégóta működő hagyományőrző egyesületekkelés kézműves tagjaikkal folytatott.BUDAPESTIGAZDASÁGI FŐISKOLA8A 2015 októberében megvalósított kutatásmélyebben feltárja a közösségek hagyományőrzőszerepét és megvizsgálja,hogy milyen eszközökkel próbálják megőrizni,bemutatni a térségi hagyományokat,illetve hogyan tudják értékesíteni, piacravinni, megjeleníteni azokat a turisztikai kínálatban. A hagyományok megjelenítéseés közvetítése a köznevelési ésközművelődési intézményrendszerenkeresztül: A kutatás a hagyományok bemutatásamellett azt vizsgálata, hogy a köznevelésiés közművelődési intézmények hogyanvállalnak szerepet az aktív hagyományőrzésmódszereinek terjesztésében. Avizsgált mintán keresztül feltérképezte azintézmények közötti együttműködés jellemzőirányait, valamint felvázolta azokata pedagógiai módszereket, amelyek elősegítika hagyományőrzésbe való aktívbekapcsolódást.Legfontosabb feladata a hagyományokátadásának, továbbvitelének vizsgálatavolt, ezért elsősorban azokat a forrásmunkákatdolgozta fel, amelyek bemutatják,azokat a példákat, eszközöket, amelyekpedagógiai módszerek segítségével adjákát a népi mesterségek és népművészetiágak ismereteit.Felkutatta az ünnepekhez kapcsolódórendezvények szakirodalmát, valamint anéphagyományok, a települési rendezvényekés a turizmus kapcsolódásait. A kutatása budapesti agglomerációra terjedtki, kiemelten vizsgálta ennek a térségneka népművészetét és hagyományait. A részleteskutatásba a terület négy települését9vonta be, különböző szempontok alapján,végül a kiválasztott települések közé Budaörs,Fót, Szigetszentmiklós és Vác került.Kérdőíves kutatás és a mélyinterjúk soránfeltárta, hogy a közoktatás különbözőtípusú intézményeinek programjaiban hogyanjelennek meg a hagyományok és ahagyományőrzés, az egyes tantárgyakbanfeldolgozzák-e a hazai a helyi néprajzi jellemzőket,és ha igen, akkor milyen módszertankapcsolódik az ismeretek átadásához.Választ keresett arra is, hogy milyena kapcsolatrendszer a köznevelési és aközművelődési intézmények között a hagyományőrzőprogramok terén. Képzésfejlesztés és képzés. A hagyományos iparágak éskézművesség elterjesztéséhezkapcsolódó képzés: A projektben összesen százötvenen részesülteka Nemzeti Szakképzési és FelnőttképzésiHivatal által engedélyezettrövid ciklusú képzésben, személyenkéntharminc órában. A résztvevő választásaszerint pénzügy-adózás, marketing-értékesítés,vagy kommunikáció témában fejleszthettékkompetenciájukat. A résztvevőkkézműipari mesterséget folytatók ésközművelődési intézmények munkatársaiközül kerültek ki, a három kiemelt célterületről,a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetből,a budapesti agglomerációból, valamint aTokaji Borvidékről. Új képzési program kialakítása:a helyi kézművesek piacra jutásánakelősegítése A képzés megnevezése: „Kézműiparivállalkozó”A képzés célja a hagyomány- és értékőrzőkézműipari tevékenységet folytató személyekvállalkozói ismereteinek és képességeinekfejlesztése, valamint termékeikpiacra jutásának, a régiós turisztikai kínálatbavaló beépítésének elősegítése volt.Az igényfelmérés során több mint húsz,kézműipari tevékenységet rendszeresen,megélhetési céllal folytató, illetve a jövőbenilyen tevékenységet folytatni kívánószemélyt kérdezett meg. A válaszolók nagyonpozitívan fogadták a képzés hírét ésfontosnak tartották azt, mivel korlátozottismertekkel és tapasztalatokkal rendelkezteka vállalkozói tevékenység, különösen apiaci értékesítés terén.A képzés előkészítése során saját szaktudásamellett épített a témához legjobbanértő gyakorló szakemberek ismeretanyagárais. A képzésben öt modult alakítottakki, amelyekhez elektronikus tankönyvekkészültek. Az egyes tankönyveket a szakmalegismertebb gyakorlati szakembereiírták, amelyek a rendszerező-áttekintő ismeretekátadása mellett a legjobb gyakorlatokés a jól hasznosítható példák bemutatásátis szolgálják. A modulok között a10kis- középvállalkozások, a térségi turizmusmenedzsmentje, turizmus piaca, termék,informatika és kommunikáció szerepel.A projekt végén kísérleti oktatásban 12hallgató képzése valósult meg a főiskolaTurizmus-Vendéglátás Intézeti Tanszékeszervezésében. Az egyes témaköröketazok legjobb szakemberei oktatták. A képzéssorán a hallgatók terepgyakorlatonis részt vehettek 2015. november 20. és21. között Lajosmizsén. Jól működő helyivállalkozásokat tekinthettek meg, találkozhattakhelyi kézművesekkel, előadásokonés gyakorlatokon ismerkedhettek meg ahelyi vállalkozásokkal, megtudhatták mitőllehet sikeres egy kisvállalkozás, hogyan kellkezelni a nehézségeket, milyen segítségreszámíthatnak működésük során. A képzésegy szakemberekből álló bizottság előttiszóbeli vizsgával zárult. Új képzési program kialakítása:tájházak, muzeális intézmények ésközgyűjtemények, közművelődésiintézmények munkatársainak felkészítése A képzés megnevezése:„Térségi asszisztens”A hazai turizmusban egyre nagyobbfontossággal bírnak a térségi összefogásterősítő, azt koordináló turizmusdesztináció-menedzsment szervezetek.Ezek szervezését és vezetését több felsőfokúképzés is érinti vagy taglalja, de azoperatív munkát végző munkatársak felkészítésehiányos, nem minden esetbenrendelkeznek megfelelő szakspecifikusismeretekkel. Ennek pótlásáért indult el a„Térségi asszisztens” képzés előkészítése,illetve kialakítása.Első lépésként több mélyinterjú készülta turisztikai szakma képviselőivel, minta Magyar Turizmus Zrt. vezető beosztásúmunkatársával, Tourinform-irodákbandolgozókkal, a Turisztikai Desztináció Menedzsmentképviselőivel.A felmérés eredményei megerősítették,hogy a meglévő felsőfokú és középfokú képesítésekkörét célszerű kiegészíteni egyspeciális ismereteket és kompetenciákatnyújtó rövid időtartamú, levelező jellegűképzéssel.A turisztikai szakemberekkel folytatottkonzultációk alapján a Budapesti GazdaságiFőiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipariés Idegenforgalmi Karának oktatói neveskülső szakemberek bevonásával elkészítettéka „Térségi asszisztens” tanfolyamtantervét. A minél szélesebb körben valóterjeszthetőség és a könnyebb jövőbeniaktualizálás érdekében elektronikus tananyagotállítottak össze.A turisztikai termékfejlesztés, régiótörténetés turizmusgazdaság, térségi marketing,interkulturális kommunikáció, valamintinformatikai és kommunikációs technológiáka turizmusban képzési modulokhoz tartozóe-tankönyvek megírására, a lektorálásifeladatokra a oktatóin kívül más egyetemekmunkatársait és a szakma elismert képviselőitkérte fel. A tananyagok elkészültek,lektorálásuk, digitalizálásuk megtörtént. Aszakmai sajátosságok mélyebb elsajátításaérdekében egy segédletet is összeállítot11tak, amelyben a vonatkozó jogszabályokat,illetve esettanulmányokat mutatják be.A tanfolyam ismeretköreit, oktatásimódszereit egy pilot képzésen és szakmaitanulmányúton tesztelték. A turisztikaiszakmai szervezetek segítségével is meghirdetettképzésre közel harmincan nyertekfelvételt. A tanulmányúton a csoport fogadására,tájékoztatására, a szakmai tapasztalatokátadására felkérték az adott térségTDM szakembereit. A program végén ahallgatók külső, gyakorló szakemberekbőlálló bizottság előtt tettek záróvizsgát. Rendezvények szervezése Élelmiszerek felhasználása ahagyományőrzésben: Hagyományok élelmiszer-alapanyagokés élelmiszer-előállítási technológiákbemutatását célzó ismeretterjesztőinteraktív foglalkozás kézművesek/termelők részéreA Budapesti Gazdasági Főiskola 2015.november 13-án Élelmiszerek felhasználásaa hagyományőrzésben címmeltovábbképző rendezvényt szervezett a hagyományosés kézműves élelmiszertermékekelőállítói és a téma iránt érdeklődőknek.A rendezvény célja volt, hogy néhánykiemelt élelmiszertípus vonatkozásábanbemutassa a hagyományos alapanyagokfelhasználási lehetőségeit és tanácsokatadjon kíméletes, egészségmegőrző elkészítésieljárások kapcsán, különös tekintettela vendéglátóipari alkalmazásokra.A bemutatott élelmiszertípusok között apékáruk, a cukrászipari termékek, a bor, apálinka, a húsok és húskészítmények, valaminta fagylaltok szerepeltek. Az egyesélelmiszertípusokat az adott szakmák jelesképviselői, hagyományos, vagy kézművestermékek előállítói mutatták be, azalapanyagok, a gyártási eljárások megismertetésévelés a késztermékek kóstolójávalegybekötve, élelmiszertípusonkéntmintegy másfél-kétórás időtartamban.A rendezvénynek a főiskola Kereskedelmi,Vendéglátóipari és IdegenforgalmiKar Vendéglátás Intézeti Tanszék OktatóKabinetjének konyhái és éttermei adtakotthont, amelyen a tanszék oktatói is közreműködteka közel hatvan tanulni vágyórésztvevő segítésében.A hagyományőrző továbbképző rendezvényhezkapcsolódóan ismertterjesz12tő jellegű kiadvány készült Élelmiszerekfelhasználása a hagyományőrzésbencímmel. A színes képekkel illusztrált kiadványszerzői, Dr. Gundel János és Dr.Lugasi bemutatják a magyar konyha jellegzetességeit,a Hagyományok, Ízek,Régiók (HÍR) gyűjteményt és az eredetvédettélelmiszereket, a kistermelői éskézműves élelmiszertermékekre vonatkozójogi hátteret, a hungarikumok szabályozását.Külön fejezet szól a magyarszürkemarháról, a mangalicáról, a tokajiaszúról, mint hungarikumról, a Magyarországonőshonos és veszélyeztetett mezőgazdaságiállatfajtákról, továbbá a hazánkrégióinak gasztronómiai jellegzetességeit,és a kapcsolódó fesztiválokat is ismertetik. Mesterség-bemutató és interaktívkiállítás Balaton és Tokaj meghívásávalSzentendrén: A népi hagyományok és mesterségekmegőrzése a hasznosítható gyakorlatitudás átadásán keresztülA szervezők arra vállalkoztak, hogy az országnéprajzi értékei közelebb kerüljeneka lakossághoz, a városi ember számára isismertebbé, megfoghatóbbá váljanak. Ezlehetőséget teremtett arra, hogy a Szentendrénélők és a városba látogatók közvetlenülis találkozhassanak a népi hagyományokkalés mesterségekkel, interaktívformában részesei legyenek a gyakorlatihasznosítás élményének a város központjábanis. A rendezvényen a turisztikairégiók között Tokaj, Balaton és Budapestkörnyéke mutatkozott be.2015. október 17-én a szentendrei Duna-korzón a kisebbek és nagyobbak megismerkedhettekés kipróbálhattak számosnépi mesterséget, kőfaragást, fafaragást,üvegékszer- és tésztakészítést. A rendezvénytszámos fiataloknak szóló program éskoncert is színesítette.Az egész napos rendezvényen a BudapestiGazdasági Főiskolát a VendéglátásIntézeti Tanszék, a Karrier Iroda munkatársai,valamint a Hallgatói Önkormányzat tagjaiképviselték. A rendezvényre látogatók atanszék oktatói által készített mézeskalácsokatdíszíthettek, különlegesen ízesítettmézeket kóstolhattak, próbára tehettékfűszer-ismereteiket, gasztro-totót tölthettekki és izgalmas borkóstolón ismerkedhettekmeg a sommelier munka rejtelmeivel. A játékosfeladatok és az értük járó ajándékoknagy sikernek örvendtek a látogatók körében,a tanszék sátrában egész nap teltházvolt.