Folkudvar a Művészetek Völgyében: „Nyiss ajtót a Barkóságra” helyi hagyományokraépítő, közösségfejlesztő, kézművesmesterségbeli tudást átadó-tanító programbemutatásával is képviseltette magáta Hagyományok Háza az idei MűvészetekVölgye fesztiválon. A Folkudvarban a rendezvénytszámos kísérőprogram, a szakmaidősebb és ígéretes fiatal képviselőivelnépzenei koncertek, mesehallgatás, népdaltanítás,táncházak színesítették. Fölszállott a páva gyermektábor: A tábor célja az előválogatókról a televíziósműsorba kerülő szereplők szakmaifelkészítése a szereplésekre, konzultációslehetőség biztosítása a mentorokkal, találkozáshasonló érdeklődésű és korú társakkal,közösségteremtés, élményadás ésaz ismeretek bővítése a néphagyományterületén, tehetséggondozás. A fölkészítőtanárok segítséget kapnak ahhoz, hogy akészülő produkciókat a televízió műfaji sajátosságaihozigazodva mutathassák bea versenyzők. A tábor rendkívül gazdag,színes programjáról készülő televíziós felvételeksegítségével a néptánc, népzene,népi játékok, népmese és a kézművességbemutatása a televízió nézői – elsősorbanA Hagyományok Háza tartalmilag sokszínű,népművészetünk gazdagságáttükröző, élménnyel teli programsorozatotvalósított meg hiteles szakemberek közreműködésévela projekt időtartama alatt.A három kiemelt régióban bemutatkoztaknépszerű gyermek- és ifjúsági programjai– köztük a Komplex foglalkozások és aRendhagyó óra sorozat - valamint a kézművességhez,néptánchoz, népzenéhez,élőszavas mesemondáshoz kapcsolódóakkreditált képzései. Jelen volt az ideiMűvészetek Völgyében, a Fölszállott apáva - gyermek népzenei és néptánc-tehetségkutatóverseny táborban és színesprogramsorozattal várta a Magyar NépiIparművészeti Múzeum 2015 telén átadottúj terében, a Nyitott Műhelyben a kézművességiránt érdeklődőket. Vezetésévelinnovatív fejlesztésekre is sor került: ahon- és népismeretet oktatók számára újhonlapot fejlesztettek, hiánypótló kutatástvégeztek a hagyományőrző közösségekkörében, új képzési programokat dolgoztakki a kézművesség oktatása terén.Emellett összefogással megújították anépi iparművészeti termékek hitelességét,minőségét és eredetiségét garantáló Pávavédjegyet, valamint Magyarország turisztikaivonzerejét növelő „Kézműves túraútvonalakat”alakítottak ki.HAGYOMÁNYOK HÁZA15a gyermek és ifjúsági korosztályok számára,érdeklődésük fölkeltése a népi kultúrairánt, értékközvetítés. Hagyományőrző közösségek vizsgálata: Kik, hol, mennyien, milyen hagyományőrzőtevékenységet végeznek? Miért teszikezt? Közösségi lét vagy szórakozás,esetleg megélhetés? A Magyarországonalkotó kézművesek, népdalénekléssel,néptánccal, népzenével foglalkozó civilalapon szerveződő gyermek-, ifjúsági ésfelnőtt közösségek körében végzett szociológiaikutatás eredményeként, hiánypótlótanulmányt tárunk a közművelődési szakemberekés a szélesebb közönség elé. Hon- és népismeret honlap: A hon- és népismeretet oktatók munkájátsegítő tartalmas és hiánypótló honlapotfejlesztett, amelyen módszertani segédanyagok,óravázlatok, játékos feladatsorok,interaktív foglalkoztató füzetek, néprajzitémájú dokumentumfilmek és archívfotók segítik a felkészítést a jövőben. Tananyagfejlesztés: 13 elismert kézműves szakember közreműködésével24 új képzési programkészült el a bútorfestés, faművesség,fazekasság, gyékény-, szalma-,csuhétárgykészítés, gyöngyfűzés, hímzés,kosárfonás, mézeskalács-készítés,nemezelés, szövés, tojásfestés területén.A képzések közül tizennyolcat a közművelődésiakkreditációs rendszerben minősítettek,ezzel újabb lehetőséget teremtetteka kézműves szakmák elsajátítására. A gyékényfonás nyomában Érmelléken: A résztvevők a tanulmányúton a gyékénybőlkészíthető tárgyak különböző készítésimódját sajátíthatták el André Sándorgyékényfonó és Kovács Imre székbekötőmesterek segítségével. A látottak, hallottakés tanultak a kézműves oktatásban hasznosulnak,amelyről tanulmány is készült.A hagyományos tudás átadásának mailehetőségei – a Hagyományok Házaszakmai napja programsorozatHét vidéki helyszínen mutatta be a hagyományőrzéssel,-ápolással kapcsolatosmódszertani fejlesztéseit. A szakmai napdélelőttjén a helyi iskolákból közel 420 tanulóvett részt kukoricafosztó komplex foglalkozásonés összesen hétszázan a rendhagyózeneórán, emellett a pedagógusoka Hagyományok Háza oktatási és képzésitevékenységével is megismerkedhettek. „Szív és kéz alkotásai”: Ócsán, Kerepesen és Szigetszentmiklósona Népi játék és kismesterségek oktatójatanfolyammal mutatkozott be. A résztvevőkkézműves-bemutatókon vehettek részt,ahol a kosárfonás, csipkekészítés, bőrművesség,nemezkészítés, szőnyegszövés,gyékény-, szalma, csuhétárgykészítés fortélyaivalismerkedtek. Ócsán 26 hallgatóközel 120 tárgyából rendezett reprezentatívkiállítást. Színes program kavalkád a Nyitott Műhelyben: A 2015 januárjában átadott új térben, aMagyar Népi Iparművészeti Múzeum Nyi17tott Műhelyében változatos programokkalvárta a kézművesség iránt érdeklődő gyerekeketés felnőtteket: a nyílt, egy hetesrendezvény minden napján más alkotóvalismerkedhettek meg a látogatók. A programotmesterségbemutatók, raktárbejárás,múzeumpedagógiai foglalkozások,előadások is gazdagították. Páva védjegy - kampány A hiteles magyar népi iparművészeti termékeknépszerűsítése, védelme és piacrajutása érdekében fogott össze aHagyományok Háza és a NépművészetiEgyesületek Szövetsége. Nagyszabásúkampányt indítottak a termékek hitelességét,minőségét és eredetiségét garantálóPáva védjegy megújítására, a védjegyköztudatba emelésének segítésére. „Kézműves útvonalak” kialakítása a projekt által támogatott régiókban: A kézműves turizmus a turisztikai kínálatmáig kiaknázatlan területe Magyarországon.A három kiemelt régióban élőnépikézműves-mesterek bemutatása,népszerűsítése a célja a „Kézműves útvonalak”kialakításának, amelyek lehetőségetadnak arra, hogy az érdeklődők azalkotókat saját környezetükben ismerhessékmeg, így a személyes találkozást, amesterség kipróbálását, ezáltal a hitelesnépművészeti alkotások értékesítésénekfellendítését is szolgálja a kezdeményezés. XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban: Az ötévente megrendezett kiállítás éspályázat a népi kézműves terület legreprezentatívabbünnepe, amelyen idén 450kézműves közel 1700 alkotása látható.Népművészeti egyesületek, alkotócsoportok,egyéni alkotók, népművészet mestereiés ifjú mesterei, népi iparművészekpályáztak hímzés, viselet, csipke, szőttes,nemez, bőr, fa, szaru-csont, hangszer, fazekasság,vas-fém, szalma, csuhéj, gyékény,vessző, játék, ékszer, hímes tojás,illetve mézeskalács kategóriákban. A Hagyományok Háza projektben végzett feladataiban a három kiemelt régióban működő népművészeti egyesületek is közreműködtek: 29. alkalommal rendezte meg a MesterségekÜnnepe rendezvényt a BudaváriPalota területén a Népművészeti EgyesületekSzövetsége, mintegy nyolcszázkézművesmester részvételével.A Szadai alkotóházban hatalkalmashímzőszakkörön ismerkedtek az érdeklődőka Galga menti fehér hímzések motívumaival.A Zala Megyei Népművészeti Egyesületa fafaragás, bőrművesség és babakészítéstémákban továbbképzéseket, óvónőknek,kisiskolásoknak, szakmunkás tanulóknakrendszeres szakköröket, kézműves-foglalkozásokattartott.Az Iharos Népművészeti Egyesület abudapesti agglomeráció, Nagykovácsi,Zsámbék, Budaörs, Páty, Érd településeinkézműves-foglalkozásokkal, mesterségbemutatókkalés játszóházi foglalkozásokkalvárta az érdeklődőket.Az egyesületek, köztük a Hegyalja NépművészetiEgyesület és a Paloznaki hímző-és csipkekészítők, a szakmai munkájukmegvalósításához anyag- és kisértékű eszközbeszerzéstámogatásban is részesültek.Beszprémy Katalin – szakmai vezetőNémeth Nóra – szakmai munkatársVirág Edit – pénzügyi referensOrbán Judit – projektasszisztensTémafelelősök: Dóra Fruzsina,Hont Angéla, Kovács Bence,Legeza Márta, NémethnéBakonyi Erika, Péter Szidónia,Verbőczi Dorottya, Varga Máté