A Herman Ottó Intézet egy átfogó, informatív,a hagyományőrzés szellemiségétés küldetését tükröző, ám hatékonyan,egységesen és megbízhatóan működőinformatikai keretrendszert alakított ki,amely minden elemében a projekt sikeresmegvalósítását támogatta. A hagyományőrzésegy széles spektrumú tevékenység,melynek hatása össztársadalmi jelentőséggelbír és nemzeti értékeink védelmétlátja el. A tevékenység jellegéből fakadóaneddig hagyományos módszerekkel dolgoztaka kutatók, munkatársak, tanulók ésoktatók, csak ezeken belül voltak képesekfeldolgozni az adatokat, információkat.A technológia gyors fejlődése azonbankikényszeríti, hogy a hagyományőrzésaz e-térben is hatékonyan jelenjen meg,olyan kreatív környezetben, amely érdekesen,gyorsan, megbízhatóan és nem utolsósorban széles spektrumon képes az információkgyűjtésére, rendszerezésére ésbemutatására, nemcsak statikus, hanemdinamikus módon, mobil eszközökkel is.A projekt egyik kiemelkedő célja volt,hogy az e-térben minden olyan technológiaáltal nyújtott lehetőséget megragadjon,amellyel a munkatársakat, kutatókat egyellenőrzött, hatékony kooperációs térbentudja szolgálni. Ezzel párhuzamosan az oktatók,képzéssel foglalkozók és nem utolsósorban a látogatók is kaptak egy olyanmodern eszköztárat, célirányos informatikaimegoldásokat, szakmai adatbázisokat,amelyek kreatív megoldásokkal tűzdelveélvezetesen, érdekesen képesek a hagyományokismertségét, művelését növelni, alehető legszélesebb társadalmi rétegeket -akár a határon túl is - elérni, megszólítani. Fejlesztések az e-térben: Többek között az intézet alapvető feladataegy olyan portálrendszer létrehozása volt,amely a folyamatosan frissülő, aktuális ésértékes webes jelenlétet fenntartja, értékesinformációkat, széleskörű tájékoztatástnyújt a felhasználók számára. Mobil applikációkatkészített, amelyek tárlatvezető,oktató, szórakoztató jellegűek, a játékosadatgyűjtést szolgálják. Emellett a jelenlegiés jövőbeli kutatók, érdeklődők, munkatársakés egyéb látogatók naprakésztájékozódását egy egységes honlap létrehozásával,egy új, központi technikai rendszerrel,átlátható navigációval és a hozzákapcsolódó elvárt szolgáltatásokkal segíti. Portál rendszer és futtató környezet: Egy egységes portálrendszert hozott létre,amely az összes szakmai tartalom kezelésétmegfelelő ellenőrzés mellett, egységesarculati elemekkel biztosítja, továbbáa kutatómunka elvégzéséhez az alapokatszolgálja. Ez nemcsak a kívánt adatbázisokhoz,hanem a jóváhagyásokat követőena mobil-eszközök segítségével, a konkrétállományokhoz, képekhez, leírásokhozvaló hozzáférést is jelenti. Ez egy olyanelektronikus szakmai kooperációs teretadott, amely a maga innovatív struktúrájávalhatékonyan képes támogatni a kutató,oktató ismeretterjesztő tevékenységet,akár többnyelvű környezetben, e-learningtananyagokkal és tárlatvezetési megoldásokkalegyütt, a modern technológianyújtotta lehetőségek kreatív használatamellett.A támogató informatika megfelel a korkihívásainak, lehetővé teszi a tartalmak leésfeltöltését minden elérhető mobil eszközzel,továbbá biztonságosan megjelenítiaz így előálló szolgáltatásokat a mobil, valaminta kötött technológiát képviselő környezetbenis.A téma geográfiai aspektusa továbbimegoldások megvalósítását is igényli:a helymeghatározás mellett kapcsolódótudnivalók, információk, kutatások, képek,játékok és hozzá kapcsolódó kérdések ismegjelennek, fejlesztés esetén a rögzítőfunkciók automatikusan kapcsolják oda azeléréshez szükséges földrajzi szélességi éshosszúsági koordinátákat is. Mobil alkalmazások: A mobil alkalmazások fejlesztése kiterjedtmindhárom ismert mobil platformra,az iOS, Android, Windows rendszerekre.A központi portálrendszer létrehozásakorszintén hangsúlyos volt, hogy tartalommegjelenítéséneklegyen mobil nézete is.A kialakított alkalmazás a következő feladatokmegoldását támogatja: Keresés - értéktárban adott GPS koordinátáhozviszonyítva - tematikus útvonalak között (adottszempont szerint összekapcsolt értéktárielemek) - eseménynaptárban - Közösségi munkát megalapozó értéktárielemek gyűjtése - Értéktárra alapozó kvíz és kincskeresőjáték Mobil eszközök, információs pultok: A projektben beszerzett mobil eszközökés információs pultok segítik a szakmaifeladatok támogatását, a modern technológianyújtotta előnyök kihasználását ésaz interaktív információáramlást, valamintbiztosítják az applikációk működését. Rendszerfelügyelet vírusvédelem: Az intézet a nagyszámú mobil eszköz biztonságosés egységes kezeléséhez rendszerfelügyeletiés vírusvédelmi szoftverekettelepített, melyek lehetővé teszik azeszközök távfelügyeletét, illetve védelmét.Tanulmányok, Balaton Fejlesztési Tanács tanulmánya: A Herman Ottó Intézet megbízásából ahagyományőrzés, a hazai fejlesztéspolitikaitervezés illetve a gyakorlat kapcsolatáta Balatoni Integrációs Közhasznú NKft.Társadalomkutató Munkacsoport vizsgálta.Megbízásának alapja az volt, hogykvantitatív és kvalitatív módszerek segítségévelfeltárja a hazai hagyományok, a hagyományőrzésfejlesztéspolitikai beágyazottságát,rávilágítva azokra a pontokra,témakörökre, ahol a hazai stratégiai tervezésés programvégrehajtás érdemi hatástképes elérni a hagyományőrző tevékenységekfejlesztésében, a hazai tradíciókápolásában, azok innovatív megjelenítésében,piacra juttatásában, közösségfejlesztő,identitásformáló szerepében.A kutatómunka kvalitatív elemzési feladataibanvizsgálta a 2004. és 2020. közötti,több európai uniós programozási időszakotmagába foglaló intervallum hazai stratégiaidokumentumainak tartalmát, kiemelten fókuszálvaaz operatív programokra. Emellettaz országos fejlesztési koncepciók, ágazatistratégiák tartalomelemzése is megtörtént,ahogyan a területi fókuszhoz igazodva a BalatonKiemelt Üdülőkörzet fejlesztési terveit isvizsgálta. A tartalomelemzés során mintegynegyven dokumentumot egy 31 szavas keresőszó-felhő segítségével elemzett, amelymintegy 470 releváns találatot eredményezettazonosítható hagyományőrzési kapcsolattala legkülönbözőbb programokban.A kvantitatív módszer matematikai-statisztikaiadatfeldolgozást és elemzést jelentett,amely a Nemzeti Fejlesztési Terv és azÚj Magyarország Fejlesztési Terv pályázatirendszerében a hagyományőrzéssel kapcsolatbanmegjelenő forrásigények, támogatásokstruktúrájának területi jellegzetességei,a hagyományőrzés megragadhatósajátosságainak feltárására irányultak. Azelemzési fejezetek tartalmazzák az operatívprogramok, intézkedések, alintézkedésekszerinti jellemzők mellett a pályázatok te23rületi jellegzetességeit, az alapdimenziókmellett kiemelten a hagyományőrzés vonatkozásában.A munkacsoport arra vállalkozott, hogyösszevesse a hagyományőrzés kapcsánrögzített azonosítható fejlesztéspolitikaiszándékokat a tényleges forráskihelyezésigyakorlattal, a programok tervezett tartalmáta megvalósult fejlesztésekkel. Ugyanakkorcéljának és feladatának tekintetteazt is, hogy ajánlásokat fogalmazzon megmind a fejlesztéspolitika tervezői oldala,mind pedig végrehajtói, programmegvalósítóiszámára, amely az egyedülálló hazaihagyománykincs fennmaradását, innovatívformákban történő megjelenítését, továbbélését,ezáltal a hagyományaira építő hazaitársadalom megerősítését segíti. Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tanulmánya:Tokaj-Hegyalja az ország egyik legelmaradottabbtérsége, ezzel együtt kiemeltfejlesztési térség, világörökségi terület,így különösen fontos, hogy a társadalmiés gazdasági helyzetét, kulturális éskörnyezeti adottságait minél több aspektusbólbemutató empirikus kutatások,kritikai elemzések, részletes helyzetfeltáródokumentumok készüljenek. Ehhezilleszkedik a Tokaj Borvidék FejlesztésiTanács és Munkaszervezete által a projektbenvégzett kutatása, illetve összegzőzáró tanulmánya, amely a térség hagyományőrzésselkapcsolatos tevékenységeitgyűjti össze, illetve mutatja be strukturáltformában.Az elemzés célja egyrészt, hogy Tokajhegyaljaitörténelmi borvidék kultúrtáj világörökségiterületre, annak 27 településérevonatkozóan részleteiben bemutassa ahagyományőrzés szerepét, megjelenését akülönböző térségi szintű – így az európaiuniós, országos, megyei, Tokaj-hegyaljai, valamint települési – fejlesztési dokumentumokban,feltárja azok főbb irányvonalait,a témakörhöz kapcsolódó esetleges hiányosságait.Ennek eredményeképp kiderült, hogy afejlesztések szempontjából releváns dokumentumokbanmennyire illeszkednek egymáshoza hagyományőrzéssel kapcsolatostevékenységek. Másrészt a kapcsolódókutatások, szakirodalmi háttéranyagok,valamint személyes mélyinterjúk eredményeibőlfeltárja a hagyományőrzés jelenlegitérségi szerepét és helyzetét, ismerteti a településekhagyományőrzéssel kapcsolatostevékenységeit, eseményeit, szervezeteit. Adokumentum összegzi a kutatási eredményeket,és javaslatot tesz arra vonatkozóan,miként lehetne a fejlesztési dokumentumokbanfoglaltak, valamint a reális helyzetképösszhangját a leghatékonyabbanmegteremteni.A dokumentum elkészítésében számostudományterület szakemberei képviseltettékmagukat, többek között geográfusok,szociológusok, közgazdászok, jogi szakértők,vagyis nem kizárólag egy néprajzi,kultúrantropológiai leírás készült, hanem akutatás komplexitását és több nézőpontúságátbiztosító, empirikus módszereketalkalmazó, kritikai megfogalmazásokkaltűzdelt, javaslattevő elemzés. A tanulmányelkészítését módszertani sokszínűség jellemezte,amelyben több tudományterületmetodikáját alkalmazták. Rendezvények: A TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001 kódjelűprogram nyitórendezvényét szeptember9-én a Herman Ottó Konferencia Központbanrendezték meg. Az eseményen a HermanOttó Intézet és konzorciumi partnereirészletesen bemutatták a projektet és kitűzöttfeladataikat, elvért eredményeiket.A résztvevőket Szakáli István Loránd, agrárfejlesztésértés hungarikumokért felelőshelyettes államtitkár köszöntötte. „Gondold újra, éld meg a hagyományt!”: Az intézet szervezésében négy napos„Gondold újra, éld meg a hagyományt!”című hagyományőrző fesztivált és alkotótábortrendeztek. A 2015. október 26. és29. között megvalósult rendezvény helyszínea magyar kultúrtörténeti szempontbóljelentős szereppel bíró Tállya volt.Az esemény alapgondolatát a hagyományokőrzése és ápolása motiválta. Azt acélt tűzték ki, hogy minél szélesebb rétegeketelérjen, minél többen láthassák, megismerhesséka magyar hagyományokat, ősiszakmákat, megízlelhessék a magyar ízeket.A kézművesekkel, termelőkkel közösenszólították meg az embereket, fiatalokat,felhívták a figyelmüket a magyar termékekfontosságára, miközben megmutattáka magyar vidék szépségét, értékeit, bevontákőket a hagyományok megőrzésbe.A célok között szerepelt, hogy a térségalkotóműhelyei, gazdái a fesztivál által erősítenitudják kapcsolataikat, lehetőségüknyíljon tapasztalat cserére és a jó gyakorlatokmegismerésére. Létrejöttek olyan kezdeményezések,amelyek eredményekénta tájegység termelőinek, kézműveseineka jövőben is lehetősége nyílik a hagyományokmegismertetésére és átadására a fiataloknak.Olyan ősi magyar mesterségek vonultakfel a négy nap alatt, amik évszázados múltratekintenek vissza, autentikus és praktikusjellegüknek köszönhetően, napjainkbanis élő foglalkozásokként vannak jelen.A zenei műhely résztvevőit olyan együttesekzenészei alkották, akik zenei világábanvisszaköszön a magyar népi dallamvilág.Az érdeklődőket műhelymunka is várta,amely módszertanilag elméleti ismeretterjesztőelőadásokból, vitákból és beszélgetésekből,valamint zenei gyakorlatokból állt.Három napon keresztül oktattak néptáncot,az intenzív próbáknak köszönhetően a rendezvényvégén már komplex koreográfiákatmutattak be a gyerekek és a fiatal felnőttek is.Minden este divatbemutatót tartottak,amit tánc, ének, installáció kísért. A táncházakaz esti műsorok záró programjakéntcsalogatták táncba legfőképp azalkotótáborban résztvevőket, és gyakrancsak a műsort látogató közönséget is.Október 28-án és 29-én a Vincellérházudvarában nyitott látvány konyhával, főzőtanfolyammalegybekötött nyitott pinceprogram várta a közönséget, és Tájsétánis részt vehettek a Tállya helytörténete irántérdeklődők. A fesztivál ideje alatt hímzőmesterek alkotásaiból, valamint LorántffyZsuzsanna nyomában címmel nyílt kiállítás. Rendezvény támogatás: A projektben beszerzett kültéri LEDképernyők a különböző rendezvények,programok vizuális támogatását segítik.Az eszközök egyaránt használhatóakkül- és beltérben, felbontásuk révén pedigképesek minden olyan képi anyagmegjelenítésére, amelyet képzési, oktatásiszándékkal bemutatnak az adott rendezvényen,kiállításon. A LED-panellek mozgathatóak,az adott régió bármely pontjánműködtethetőek, sőt az adott rendezvényen,igény szerint egy napon különbözőhelyszíneken is lehet használni őket, növelveezzel a felhasználás és ismeretátadáshatékonyságát.