„Az elmúlt hónapok megfeszített munkája– reméljük – hozzájárul ahhoz a hosszú folyamathoz,amelynek során a Tokaj-hegyaljailakosok újra átérzik annak jelentőségét,hogy ők e táj lakói. Azt gondoljuk,hogy a fiatal generációnál elkezdett és azévek hosszú során át végzett tudatformálótevékenység elvezet oda, hogy az itt élőkfelismerik lehetőségeiket, és büszkeséggeltekintenek szülőföldjükre. Ez is hozzájárulhatahhoz, hogy szűkebb hazánk, a Tokaj-Hegyalja évszázados hagyományainakköszönhetően elnyerje méltó helyét a világkultúrtájai között.” ( Zempléni Múzeum)A Tokaj-hegyaljai táj különlegességeelsősorban abból származik, hogy anagyszerű természeti adottságok és azévszázados emberi munka példa nélküliegységet alkot. A Zempléni-hegység vulkanikuslankái, a Bodrog közelsége olyankörnyezetet teremtett, amely kiváló lehetőségetbiztosít a bortermelés egyedülállókiteljesedéséhez. Nem véletlen tehát,hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi,Tudományos és Kulturális Szervezetének(UNESCO) Világörökségi Bizottsága 2002-ben hazánk gyönyörű vidékét felvette a világörökségek listájára. Tokaj-Hegyaljaelsősorban a szőlőtermesztés és a bortermelésrévén vált kultúrtájjá, hagyományaiméltóak arra, hogy a jövő generációi számárais megőrizzük.A Zempléni Múzeum a projektben elsődlegescéljaként azt fogalmazta meg,hogy olyan innovatív módszereket dolgozki, amelyek segítségével ez a különlegesörökség átadható gyermekeinknek. Fő törekvésetehát az volt, hogy a közoktatásiintézmények és tágabb környezetük számárahasználható gyakorlatot, módszertanthozzon létre, amely hosszútávon nyújthatsegítséget. Hitvallása szerint a felnövekvőgeneráció kötődéseinek kialakítása, a helyiidentitás fejlesztése lehet az egyetlen zálogaTokaj-Hegyalja jövőjének, így a projektideje alatt végzett munkája három fő tevékenységikörre fókuszált.  Iskolai pilot programok: A Zempléni Múzeum az iskolai pilot programokkidolgozása során 17 közoktatásiintézményt vont be a munkába. Az EszterházyKároly Főiskola Comenius Karánakszakmai bázisán felépített munkacsapat ban mintegy ötven szakember dolgozottazért, hogy olyan módszertani segédleteketés jó gyakorlatokat hozzanak létre,amelyek a helyi hagyományok ápolásábanhosszútávon is használható példakéntszolgálnak a tokaj-hegyaljai általánosiskolákban és óvodákban. Az írásbanrögzített, hivatalosan a záró konferenciánközzétett szakmai anyagokat elektronikusfeldolgozások teszik élményszerűbbé.A pilot programokon túl külön hozadékaa múzeum tevékenységének, hogy egyolyan közoktatási hálózat alapjait fektette le,amely a hagyományőrzést az oktatás napigyakorlatába integrálja. A pedagógia eszközöksorát a felnőttek számára szervezettképzési programok és múzeumpedagógiaműhely is kiegészítette.A kidolgozott felnőttképzési tananyagokkaltöbb foglalkozáscsoportot is megcélozott.Egyrészt a kultúraközvetítő intézményekben,múzeumban, könyvtárban,művelődési és tájházakban dolgozókszámára készített elő egy olyan oktatásicsomagot, mely hozzájárul a kézműveshagyományokat bemutató programok élményszerűmegvalósításához, és az újmódszertani elemek által a rendezvényeksikeres lebonyolításához.A pedagógusoknak olyan szakmai képzésitananyagot készített, amely hozzájárula kézműves hagyományokat bemutatóprogramok élményszerű megvalósításához,figyelemmel a korosztályi módszertani követelményekre,kapcsolódva a helyi pedagógusképzőintézmény specializációjához.Felnőttképzési programjának harmadikeleme a térségben élő kézművesek, és hagyományosmesterségeket folytatók, minta kádármesterség, sajtkészítés és egyébborászati tevékenységet végzők számárakészült, a tevékenységük fejlesztése ésbemutatásának segítése érdekében. Mindháromcélcsoportnak elméleti és gyakorlatiképzést is szervezett az elkészült képzésiprogramok alapján.A pedagógusok és a közművelődésidolgozók körében népszerű volt az a programelem,amely a térség múzeumaibanzajlott. Ezeken három intézmény, a MúzeumMagyar Nyelv Múzeuma, a SárospatakiKéptár, illetve a Zempléni Múzeum ismertettemúzeumpedagógiai kínálatát. A programrésztvevői gyakorlati foglalkozásokonés műhelybeszélgetéseken vehettek részt,ezáltal is erősítve az oktatási és a kultúraközvetítőintézmények együttműködését. Kutatási tevékenység: A program kevésbé látványos, de lényegieleme a kutatási tevékenység volt, amelynégy tématerületre oszlott. A történeti hagyományokvizsgálata során nem csupána gazdaságtörténet alapvető tényeit elemezte,hanem az egyes nemzetiségekhatását a kialakult termelési kultúrára isbemutatta. Kutatási témaként jelent meg ahelyi népesség identitástudata, amelyben azt tárta fel, hogy az adott területen élőkmilyen módon kötődnek a kultúrtájhoz,mennyiben változott lakóhelyükhöz kialakultviszonyuk a világörökségi cím elnyeréseóta. Átfogóan elemezte a közoktatásiés kulturális intézmények tevékenységétabból a szempontból, hogy szolgáltatásaikban,tanítási gyakorlatában milyenmértékben jelennek meg a tájon honoshagyományok, szokások, kézművesgyakorlatok, amelyben kiemelt figyelmetszentelt a kézművességnek. Átfogó felméréstkészített a területen dolgozó és arendszeresen oda látogató kézművesekkörében. Vizsgálta tevékenységük körülményeit,innovációjuk, szolgáltatásaikmegújításnak forrásait, majd a kutatásianyag feldolgozását egy néprajzi-történetiáttekintéssel egészítette ki. Kutatási tevékenysége során négy nagy tématerületet tárt fel: Külön figyelmet szentelt a kézművességnekés a hagyományos mesterségeknek.Átfogó felmérést készített a Tokaj-hegyaljaiterületen dolgozó, vagy a rendszeresenoda látogató kézművesek körében. Vizsgáltatevékenységük körülményeit, innovációjuk,szolgáltatásaik megújításnak forrásait.A kutatási anyag feldolgozását egynéprajzi-történeti áttekintéssel egészítetteki. Elkészítette Tokaj-Hegyalja 28 településénekvonatkozásában a hagyományosfoglalkozásokat és kézműves tevékenységeketvégzők kataszterét, feltárta a közöttüklévő területi, üzleti, illetve kommunikációskapcsolatokat.A történeti hagyományok vizsgálata soránnem csupán gazdaságtörténet alapvetőtényeit elemezte, hanem az egyes nemzetiségekhatását a kialakult termelési kultúrárais. A szőlőműveléshez kötődő sváb, ésa borkereskedelemhez kapcsolódó zsidónemzetiségek vonatkozásában bemutattatörténetiségüket, valamint elemezte azt ahatást, amelyet a tájegység gazdasági éstársadalmi életére gyakoroltak.Vizsgálta a helyi népesség identitástudatát,azt, hogy milyen módon kötődnek akultúrtájhoz, mennyiben változott lakóhelyükhözkialakult viszonyuk a világörökségicím elnyerése óta. Felmérte a 2002 ótavilágörökségi címmel kitüntetett tájegységenélők helyi identitásának alakulását ésváltozásait. Kérdőíves kutatás, mélyinterjúkkészítése és fókuszcsoportos beszélgetésekmódszerével vizsgálta, hogy a településeklakói ismerik-e az elnyert cím jelentését,valamint azt is górcső alá vette, hogyaz elmúlt több mint egy évtized alatt milyenmódon és mértékben éltek a világörökségihagyatékban rejlő lehetőségekkel.Átfogóan elemezte a térségben dolgozóközoktatási és kulturális intézményektevékenységét abból a szempontból, hogyszolgáltatásaikban, tanítási gyakorlatábanmilyen mértékben jelennek meg a tájonhonos hagyományok, szokások, kézművesgyakorlatok. Fontos célja volt annak felméréseés dokumentálása, hogy léteznek-ea szőlőműveléshez és borkultúrához, ésannak hagyományaihoz kapcsolódó tananyagrészekaz iskolák közoktatási programjaiban.Elemezte továbbá azt is, hogya kulturális intézmények alapdokumentumaibanmiként jelenik meg a hagyományokápolásának fontossága. Vizsgálta azintézmények által szervezett rendezvényekkínálatát, gyakoriságát, minőségét ésirányultságát. A kutatások tanulságának felhasználásával készült el az a dokumentum, amely a különböző intézménytípusok, illetve a fenntartók számára összefoglalja a felmérések eredményeit, illetve ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztések irányával és kivitelezhetőségével kapcsolatosan. Rendezvények: Játékos vetélkedőkkel, kézművességgel, táncházzal fűszerezett programsor várta az érdeklődőket a világörökségi napokon, amelyek különösen a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendtek. Ezt az is mutatja, hogy a korábban tervezett tíz világörökségi napot további kettővel egészítette ki. Emellett a gyermekek és felnőttek számára izgalmas programot kínált a kézműves nap, illetve a kézműves fesztivál is, amelyeken több mint tíz mesterséggel ismerkedhettek meg a résztvevők. Nemcsak hagyományos: borász, kádár, sajtkészítő, hanem az új keletű, vagy újra felfedezett borecetkészítő, pezsgőkészítő mesterségeket is megismerhették. A bodrogkeresztúri Borecet Manufaktúrában az újra éledő borecet készítést, Erdőbényén a kádármesterséget, Rátkán a hagyományos sváb húsfeldolgozást vizsgálta népes gyermek és felnőtt közönség társaságában.Kimondottan felnőtteknek szóló kézműves program volt az újonnan kialakuló pezsgőkészítési technológiák és a hagyományos borászat vizsgálata Tokajban, Sárospatak és Sátoraljaújhelyben. A borok mellől nem maradhatott el a sajt sem. A sárospataki és sátoraljaújhelyi borászati bemutatókon a borok „egyenrangú partnerei” voltak azok a kézműves sajtok, amelyeknek egyre nagyobb kultúrája van Tokaj-hegyalján.A hat kézműves napon és fesztiválon összesen 14 mesterséget ismerhetett meg a nagyközönség. A kézművesség továbbörökítését szolgálta az is, hogy három hegyaljai tájház fejlesztését támogatta. A rátkai, hercegkúti és józseffalvai tájházak vállalták a mesterségbeli hagyományok bemutatását. A fejlesztés eredményeként így méltóbb körülmények között mutathatják be a településre jellemző hagyományos tevékenységeket. A projekt során végzett munkában a Zempléni Múzeummal 17 közoktatási intézmény működött közre:Abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaBekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános IskolaBodrogkeresztúri Eötvös József Általános IskolaMádi Napköziotthonos Óvoda és BölcsődeKoroknay Dániel Tehetséggondozó Általános IskolaOlaszliszkai Hegyalja Általános IskolaSárospataki Carolina Óvoda és BölcsődeSárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános IskolaSátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda és BölcsődeKazinczy Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - SátoraljaújhelySzerencsi Óvoda és BölcsődeSzerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaTarcali Klapka György Általános IskolaTállyai Zempléni Árpád Óvoda és Általános Művelődési KözpontZempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - TállyaTokaji ÓvodaTokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti IskolaTolcsvai Általános Iskola